Sunday, July 24, 2011

TIPS INTERPRESTASI DATA

Cara Menginterprestasi Data Graf Bar
  1. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar
  2. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti
  3. Bagi graf bar komponen, nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut
  4. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. Sekiranya terdapat data anggaran, perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan.